Creatieve fotomarketing

Algemene Voorwaarden OpdeFoto.com

deze voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverlening door Appeltaart BV met uitzondering van reportagefotografie. De hiervoor geldende voorwaarden kunt u hier vinden

Artikel 1 Definities

1.1 Appeltaart BV (“Appeltaart”) is een onderneming die gespecialiseerd is in het uitvoeren van grafische vormgeving en communicatie. Daarnaast is er een aparte tak binnen Appeltaart die zich onder de naam “OpdeFoto.com” specifiek bezighoudt met fotomarketing.

1.2 Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Appeltaart eenopdracht heeft gesloten.

1.3 Opdrachtnemer: Appeltaart

1.4 Opdracht: de tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer gesloten overeenkomst waarbij Opdrachtnemer zich verbindt aan Opdrachtgever één of meerdere aan het concept “OpdeFoto.com” verbonden diensten en/of producten te leveren.

1.5 Medewerker: iedere door Opdrachtnemer in het kader van de Opdracht ten behoeve van de promotie en fotografie in te schakelen persoon/personen

Artikel 2 Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, opdrachtbevestigingen, opdrachten, overeenkomsten en facturen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, voor zover een en ander betrekking heeft op de activiteiten van OpdeFoto.com.

2.2 De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden, zoals die van de Opdrachtgever, is ten allen tijde uitgesloten.

2.3 Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover Opdrachtnemer de afwijkingen en/of aanvullingen schriftelijk heeft bevestigd.

2.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.

2.5 Deze algemene voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd.

Artikel 3 Aanbiedingen/offertes/ uitlatingen/prijzen

Alle aanbiedingen, offertes, uitlatingen en prijzen van Opdrachtnemer, waar ook gepubliceerd of hoe ook gedaan, zijn steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 4 Duur en beëindiging Opdracht

4.1 De Opdracht kan door Opdrachtnemer en Opdrachtgever tussentijds worden beëindigd door middel van schriftelijke opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van tien (10) werkdagen. Bij annulering is iedere opdrachtgever de volgende bedragen verschuldigd:

a. Tot 45 dagen voor aanvang van het evenement:

15% van het totale huurbedrag met een minimum van 150 euro.

b. Binnen 45 dagen voor aanvang van het evenement tot 7 dagen voor het evenement:

50% van het totale huurbedrag.

c. Bij annulering vanaf de 7e dag voor aanvang evenement tot de dag van het evenement

75% van het totale huurbedrag.

4.2 Opdrachtnemer is gerechtigd de Opdracht met onmiddellijke ingang te beëindigen, indien Opdrachtgever haar wezenlijke verplichtingen uit hoofde van de Opdracht niet nakomt, en, na daartoe schriftelijk in gebreke te zijn gesteld haar verzuim niet binnen tien (10) werkdagen heeft gezuiverd.

4.3 Opdrachtnemer is bevoegd de Opdracht met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat een ingebrekestelling nodig zal zijn, indien Opdrachtgever:

(i) surséance van betaling aanvraagt of indien deze aan haar wordt verleend,

(ii) haar eigen faillissement aanvraagt, een derde het faillissement aanvraagt dan wel in staat van faillissement wordt verklaard,

(iii) wordt ontbonden of geliquideerd of daartoe een aanvraag voor wordt ingediend,

(iv) op een aanmerkelijk deel van haar bezitting executoriaal beslag wordt gelegd dan wel conservatoir beslag en dit beslag niet binnen veertien (14) dagen na beslaglegging wordt opgeheven.

Artikel 5 Garantie en Vrijwaring

Opdrachtgever staat er jegens Opdrachtnemer voor in dat de Opdracht en de uitvoering daarvan overeenkomstig de door Opdrachtgever van tijd tot tijd gegeven instructies te allen tijde voldoet aan alle relevante wettelijke en zelfreguleringnormen. De primaire verantwoordelijkheid hiervoor berust dus steeds bij Opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle mogelijke aanspraken (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) die terzake jegens Opdrachtgever kunnen ontstaan als gevolg van de uitvoering van de Opdracht.

Artikel 6 Betaling

6.1 Opdrachtgever dient de facturen van Opdrachtnemer te betalen binnen veertien (14) dagen na factuurdatum.

6.2 Eventuele op- en/of aanmerkingen op de factuur dienen binnen acht (8) dagen na de factuurdatum schriftelijk aan Opdrachtnemer kenbaar worden gemaakt. Na het verstrijken van deze termijn, vervalt het recht van Opdrachtgever daartoe. Het maken van eventuele op- en/of aanmerkingen, laat de betalingsverplichting van Opdrachtgever op grond van de factuur onverlet.

6.3 Alleen betalingen aan Opdrachtnemer zelf gelden als betaling.

6.4 Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd op haar eerste verzoek zekerheid van betaling te verlangen van de Opdrachtgever c.q. een voorschot te verlangen en/of tussentijdse betalingen, een en ander te bepalen door Opdrachtnemer, bij gebreke waarvan Opdrachtnemer niet gehouden is met de uitvoering van de Opdracht door te gaan, zonder dat zij daarmee op enigerlei wijze toerekenbaar tekort schiet.

6.5 Indien Opdrachtgever het verschuldigde bedrag niet of niet volledig betaalt binnen de in lid 1 genoemde betalingstermijn, is zij van rechtswege in verzuim en over het openstaande bedrag een rente van 1,5% per maand verschuldigd, waarbij een deel van de maand tot een volle maand wordt gerekend.

6.6 Bij niet tijdige of onvolledige betaling is Opdrachtgever zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke kosten verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van de hoofdsom, met een minimum van EUR 500,-. De gerechtelijke kosten zullen niet beperkt zijn tot de door de rechter toegewezen bedragen aan verschotten en salaris procureur of gemachtigde, maar zullen omvatten de volledig door Opdrachtnemer gemaakte proceskosten, waaronder de werkelijke door Opdrachtnemer te betalen kosten aan salaris en verschotten van haar advocaat, procureur of gemachtigde en de gerechtsdeurwaarder en overige kosten. Als bewijs van de kosten in rechte kunnen onder meer gelden de facturen van voornoemde ingeschakelde personen.

6.7 Bij niet tijdige betaling heeft Opdrachtnemer tevens de mogelijkheid de Opdracht met onmiddellijke ingang te beëindigen.

6.8 Opschorting van betaling of verrekening is aan Opdrachtgever niet toegestaan.

Artikel 7 Overmacht

7.1 In geval van overmacht van Opdrachtnemer zullen haar verplichtingen uit hoofde van de Opdracht worden opgeschort, zolang de overmachttoestand voortduurt.

7.2 Zodra zich bij Opdrachtnemer een overmachttoestand voordoet, zal zij daarvan mededeling doen aan Opdrachtgever.

7.3 In het kader van de uitvoering van de Opdracht is in ieder geval, maar niet uitsluitend, sprake van overmacht bij Opdrachtnemer indien de volgende situaties zich voordoen: alle omstandigheden als gevolg waarvan de uitvoering van de Opdracht, al dan niet tijdelijk wordt verhinderd en die buiten de wil van Opdrachtnemer is gelegen, en waaronder in ieder geval, maar niet uitsluitend is begrepen werkstaking, bedrijfsbezetting, blokkades, embargo, overheidsmaatregelen, oorlog, revolutie en/of enig daaraan gelijk te stellen toestand, stroomstoringen, storingen in elektronische communicatielijnen, brand, ontploffing en andere calamiteiten, waterschade, overstroming, aardbeving en andere natuurrampen, alsmede omvangrijke ziekte van epidemiologische aard.

7.4 Zolang de overmachttoestand voortduurt zullen de verplichtingen van Opdrachtnemer zijn opgeschort.

7.5 Indien de overmachttoestand drie (3) maanden heeft geduurd, of zodra vaststaat dat de overmachttoestand langer dan drie (3) maanden zal duren, zijn Opdrachtgever en Opdrachtnemer ieder gerechtigd de Opdracht tussentijds te beëindigen zonder inachtneming van enige opzegtermijn. De Opdrachtgever is ook na zodanige beëindiging van de Opdracht gehouden de door haar aan Opdrachtnemer verschuldigde vergoedingen, welke betrekking hebben op de periode vóór de overmachttoestand, aan Opdrachtnemer te betalen.

Artikel 8 Verzekering Opdrachtgever

Opdrachtgever dient een afdoende, totaaldekkende aansprakelijkheidsverzekering te hebben óf voor aanvang van de Opdracht af te sluiten, ter dekking van alle mogelijke aanspraken die jegens Opdrachtgever kunnen ontstaan als gevolg van de uitvoering van de Opdracht.

Artikel 9 Geheimhouding

9.1 Opdrachtnemer en Opdrachtgever staan er voor in dat alle voor en na het aangaan van de Opdracht ontvangen informatie van vertrouwelijk aard, geheim zal blijven, behoudens voorzover de wet vereist dat deze informatie zal worden prijsgegeven.

9.2 Opdrachtnemer legt deze geheimhoudingsverplichting ook op aan haar Medewerkers.

Artikel 10 Geschillen

10.1 De overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever wordt beheerst door Nederlands recht.

10.2 Alle geschillen en vorderingen die tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever mochten ontstaan, zullen worden beslist door de bevoegde rechter in het arrondissement Groningen.

Artikel 11 Medewerkers: uurtarief / minimale inzet / toeslagen / vergoedingen

11.1 Per Medewerker wordt een uurtarief exclusief BTW in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen.

11.2 Een Medewerker dient minimaal vier(4) uur per dag te worden ingezet.

11.3 Het uurtarief wordt vastgesteld door Opdrachtnemer en is gebaseerd op de gebruikelijke uurtarieven van Opdrachtnemer op dat moment, alsmede op de toepasselijke regelgeving. Indien een Medewerker tussen 01:00 – 07:00 werkzaamheden voor de Opdrachtgever verricht, geldt een toeslag van 50% op het uurtarief, tenzij anders overeengekomen.

11.4 Indien een Medewerker op verzoek van de Opdrachtgever op zondagen en feestdagen werkzaamheden verricht, gelden de volgende toeslagen:

uren gewerkt op feestdagen: een toeslag van 100% op het uurtarief, tenzij anders overeengekomen.

11.5 Naast het uurtarief, dient Opdrachtgever per Medewerker de gemaakte onkosten te vergoeden, waaronder in ieder geval vallen lunch- en dinerkosten. Indien de aangesloten werktijd meer dan zes (6) uur bedraagt, gaat Opdrachtnemer ervan uit dat de lunch en/of diner voor de Medewerker wordt verzorgd door Opdrachtgever. In dat geval worden geen lunch en/of diner kosten als onkosten in rekening gebracht

11.6 Reiskosten worden berekend zoals vooraf op de offerte vermeld staat.

Artikel 12 Annuleren of wijzigen Opdracht / geen gebruik Medewerker

12.1 Indien de Opdracht wordt gewijzigd dan dient dit ten minste twee (2)werkdagen voor aanvang van de Opdracht aan Opdrachtnemer bekend te zijn.

12.2 Indien de Opdracht korter dan twee (2) werkdagen van tevoren wordt gewijzigd en deze wijziging tot gevolg heeft dat minder Medewerkers dan overeengekomen worden ingezet, dan dient Opdrachtgever aan Opdrachtnemer het overeengekomen uurtarief voor vier (4) gewerkte uren per Medewerker te betalen die door de wijziging niet meer zal worden ingezet.

12.3 Indien Opdrachtgever, nadat een Medewerker is verschenen op de overeengekomen plaats en tijd, om welke reden dan ook geen, dan wel minder dan vier (4) uur gebruik maakt van de Medewerker, dient Opdrachtgever het overeengekomen uurtarief voor vier (4) gewerkte uren te betalen, alsmede de door de Medewerker gemaakte onkosten.

Artikel 13 Aansprakelijkheid en schadevergoeding

13.1 Opdrachtnemer is als goed opdrachtnemer gehouden zich in te spannen om de Opdracht naar behoren uit te voeren. Indien en voorzover Opdrachtnemer deze verplichting niet nakomt, is Opdrachtnemer, met inachtneming van het in lid 3 bepaalde, gehouden tot vergoeding van de daaruit voortvloeiende directe schade van de Opdrachtgever, mits de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk een (1) maand na het ontstaan of bekend worden van die schade een schriftelijke klacht terzake heeft ingediend bij Opdrachtnemer en daarbij aantoont dat de schade het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Opdrachtnemer.

13.2 De totale contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van Opdrachtnemer terzake van iedere Opdracht is beperkt tot de vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag dat in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering(en) van Opdrachtnemer wordt uitbetaald. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is de vergoeding van de directe schade beperkt tot maximaal 20% van het totaalbedrag aan facturen dat aan Opdrachtgever voor de betreffende Opdracht in rekening is gebracht. Deze beperking komt te vervallen, indien er sprake is geweest van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Opdrachtnemer

13.3 Aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is inalle gevallen uitgesloten.

13.4 Betaalde schadevergoedingen zullen steeds in mindering strekken op eventuele verplichtingen uit ongedaanmakingsverbintenissen als bedoeld in artikel 6:271 BW.

Artikel 14 Bijzondere uitsluiting aansprakelijkheid voor schade en vrijwaring

14.1 Opdrachtnemer is tegenover de Opdrachtgever niet aansprakelijk voor schaden en verliezen die Medewerkers toebrengen aan de Opdrachtgever of aan derden.

14.2 Opdrachtnemer is tegenover de Opdrachtgever niet aansprakelijk voor verbintenissen die Medewerkers zijn aangegaan met of die voor hen zijn ontstaan jegens Opdrachtgever of derden, al dan niet met toestemming van de Opdrachtgever of die derden.

14.3 De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor elke aansprakelijkheid (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) van Opdrachtnemer – direct of indirect – voortvloeiende uit schaden en verliezen die Medewerkers toebrengen aan de Opdrachtgever of aan derden of uit verbintenissen die Medewerker zijn aangegaan met of voor hen zijn ontstaan jegens Opdrachtgever of derden, al dan niet met toestemming van de Opdrachtgever of die derden.